Resultats finals pressupostos participatius 2016-2017

Resultats finals pressupostos participatius 2016-2017

9 novembre 2016 per Regidoria Govern Obert

Propostes amb més suports;

1. Condicionar l’estacionament de vehicles a l’estació de tren.

La urbanització del sector de l’estació ferroviària estan previstos en el desenvolupament urbanístic del P.A.I., la UE1-R08. Els costos d’urbanització ascendeixen a la quantitat de 1.559.012,66 €.

Per a la millora de zona d’estacionament, alternativament a la urbanització de tot el sector, es pot realitzar un asfaltat provisional per tal d’habilitar-lo com aparcament de vehicles, semblant al del aparcament junt a l’Hospital de Vinaròs, i facilitar una connexió amb amb l’Avda. Gil de Atrocillo.

Cost total aproximat 18.200,00 €.

estacio-tren

2. Adequació de la carretera de la Costa Nord, Avd.Francisco Jose Balada, en un únic sentit. FASE 1

L’adequació de la Crta. de la Costa Nord en un únic sentit comporta intrínsecament la reordenació de la CN340 en el al tram de carretera que va des del riu Cérvol fins al límit nord del municipi .

El estudi i reordenació es contempla en el document redactat, però no aprovat, anomenat “Condicions de Programació i Gestió dels Sectors de la Costa nord “, amb el qual es justifica les bases tant d’ordenació com d’urbanització i gestió per a què el desenvolupament de la zona Costa nord de Vinaròs es pugui dur a terme de forma seqüencial, lògica i sostenible.

Aquest document, que conté un PLA D’INFRAESTRUCTURES, que preveu alliberar el trànsit de l’actual carretera de la Costa, que actualment és l’únic eix de connexió del nucli amb les zones turístiques, raó per la qual es satura, sobretot en èpoques estivals, i impedeix el trànsit de vianants i de bicicletes de forma segura.

Així, el canvi en la funcionalitat de la carretera CN340 previst en el document assenyalat, permetrà reduir de manera significativa el trànsit de vehicles per la carretera de la Costa, facilitant l’accés de tots els ciutadans a la mateixa, i podent-la transformar en una via parc, d’un únic sentit per a vehicles, a més de l’habilitació d’un carril per a bicicletes i un espai de circulació de vianants.

L’única valoració que es disposa és la del Pla d’Infraestructures de la Costa Nord, valora el total de les actuacions a l’antiga CN 340 des Saldonar fins a Alcanar amb un cost aproximat de 13.562.322,21 €.

La partida de Rotondes i adequació de vies estructurals ascendeix a la quantitat de 2.176,282,02 €, descomponent de la següent manera:

ROTONDES: Rotonda 1. 281.427,29 €. Rotonda 2. 421.931,83 €. Rotonda 3. 188.284,01 €. Rotonda 4. 201.389,07 €. Rotonda 5. 280.260,60 €. Rotonda 6. 213.031,61 €.

ENLLAÇOS: Connexió Camí Carretes. 70.338,48 €. Connexió Camí Saldonar. 168.225,33 €. Connexió Camí Ameradors. 82.797,17 €. Connexió Camí Tresmall. 201.785,01 €. Connexió Camí Sunyer. 66.811,61 €.

Vist l’alt cost del desenvolupament complet de la proposta, es planteja una intervenció per fases.

La primera fase comprendria el tram des de el riu Cérvol fins al camí Carretes, i consistiria en habilitar un carril bici i mantindre un únic sentit de circulació de vehicles en sentit al centre en l’ Avda. Francisco José Balada.

Hi ha alternatives d’accés al camí Carretes des del C/ Vell d’Alcanar, C/ Joan Fuster i C/ del Mero a més de la CN 340.

Aquesta primera fase hi haurà que realitzar treballs de reordenació del trànsit i senyalització viària.

El cost aproximat és de 15.000 euros.

costa-nord-fase1

3. Pla Integral ciclista

La realització d’un carril bici, amb diferents vies on prime la bicicleta als vehicles de tracció motora. Un carril bicicleta de 1,5 m d’amplada.
Condicionament total del carril bici, (senyalització laterals i interior, pintura no anti lliscant se color verd) , cost; 250,00 € el metro lineal.

Condicionament parcial, només la pintura blanca lateral i senyalització al terra 80,00 €/ml. (IVA no inclòs)

Aparcaments, a més dels ja col·locats, cada nou aparcament costa 100,00 €/ut.

Respecte als carrers on es vullgue reduir la velocitat o pintar la preferència bicicleta; 50,00 €/ut. (a la costa nord i costa sud la velocitat màxima permesa ja és de 30 km/h.

Caldria per tant un estudi detallat, estudi on es detalle la modificació del tràfic si cal, on s’estudie les amplades dels carrers i avingudes que puguen disposar d’aquest carril bici, traçar alternatives de circulació només per a bicicletes, etc.

4. Parc de Calistenia , Work Out

Parc de calistenia, elements de street workout a la zona del Limbo, la estimació de cost per un parc més o menys complet amb diferents elements, un parc de 100 m2, és de 7.500

calistenia mobiliari-calistenia-orientatiu

5. Proposta de millores a les instal·lacions esportives del Volei Platja

1. Ombra. Tal i com es comenta en la proposta que ens va fer arribar l’associació de voley platja i tenin en compte també les reiterades peticions d’usuaris d’altres instal·lacions com la pista d’atletisme o la ciutat esportiva, un bon sistema seria poder una estructura desmuntable d’ombra que es pogués fer servir a la ciutat esportiva durant l’any i a l’estiu a la zona de platja.

Tenint en compte el cost de les estructures de les birles i petanca, el cost estimat seria de 3.000 € depenent de les dimensions de la zona d’ombra.

El major problema podria recaure en la ubicació i el permís de Costes.

2. Pressa d’aigua a la zona, aproximadament ; 100

3. Grades. Es podrien baixar les grades de la Ciutat Esportiva, que són les que ja es baixaven fa anys. Hi hauria que reforçar-les i revisar-les be.
Cost aproximat ; 3.100

volei-1 volei-2

6. Adequació de l’àrea de descans al camí de pujada a l’ermita

Es pren com a exemple, per fer una valoració estimada, un solar d’una superfície d’uns 3.000 m2.

Després caldrien treballs de condicionament que poden comprendre des de la neteja si fos necessària, amb un cost aproximat de 9.000 euros, i una despesa opcional per a la instal·lació de mobiliari amb un cost aproximat de 5.000 euros.

Cost total aproximat 14.000 €.

area-descans-2-ermita

7. Formules de control i/o sanció per a evitar o minimitzar les deposicions de gossos o altres mascotes en la via pública.

La proposta de la policia municipal és llançar una campanya informativa per a la recollida de les defecacions de gossos i augmentar la vigilància i control per part de la Policia Local. Aquesta campanya constaria de repartir una serie de «flyers» informatius i cartelleria així com publicitat en diferents mitjans de comunicació informant de la problemàtica i de la normativa municipal al respecte.

L’ordenança de convivència ciutadana sanciona la no recollida de les defecacions de animals en 100 € de sanció i l’ordenança de tinença d’animals en una sanció de 30 € a 600 €, si be atenen en aquests casos a ser reincidents.

La proposta municipal també consta de la sol·licitud a subdelegació de autorització per a que els agents de policia puguen fer serveis de paisa i poder controlar millor aquestes infraccions.

Un cop es tingue l’autorització s’iniciaria la campanya informativa.

A efectes de despesa; campanya publicitaria aproximadament, (flyers informatius, cartelleria, etc) ; 1.000 €.

8. Estudi i millora de la senyalització i direccions de tots els carrers de les costes, llocs d’aparcament, etc

S’ha estudiat per part del departament de Policia Local, les peticions de senyalització que s’han demanat en diferents reunions veïnals i s’ha extret unes conclusions de senyalització. Encara que des d’aquest departament es proposa fer juntament amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament un Pla Director, un pla conjunt de les dos zones amb les particularitats de cada una, pla consensuat amb Policia Local i també veïns.

El cost total aproximat de la senyalització que es troba adient des del departament és de 1000 .

9. Ajuda al finançament de les «extraescolars» dels CEIP Sant Sebastià, Jaume I, Mare de Déu de la Misericòrdia, Ntra. Sra de l’Assumpció i Manuel foguet.

El cost de la programació de diferents activitats extraescolars que assumiria l’ajuntament, per al curs 2017, seria aproximadament de 15.000 €.

A aquests es sumarien la quantitat que fessen front les AMPES i els col·legis.