Resultats enquesta població local del Pla Estratègic de Turisme