Ple ordinari

Convocatòries dels Òrgans de govern : Plenaris Ordinaris, Juntes de Govern

Reglament de participació ciutadana

Capítol IV. El dret d’intervenció en els plens municipals

 

Article 25. El públic que assisteix a les sessions del Ple de la Corporació no podrà intervenir en aquestes, ni tampoc permetre’s manifestacions d’acord o desacord.
Sense perjudici d’això, un cop alçada la sessió, es podrà establir un torn de consultes per al públic que assisteix sobre temes concrets d’interés municipal.
L’alcalde ordenarà i tancarà aquest torn.

Article 26. Les intervencions que es puguen produir en el torn de consultes un cop alçada la sessió, tindran el caràcter de prec ciutadà o pregunta ciutadana fora de sessió. Aquests seran realitzades per persones físiques en nom propi o amb alegació de la representació d’una entitat inscrita al Registre Municipal d’Associacions Veïnals.

Article 27. El prec ciutadà fora de sessió és la formulació d’una proposta d’actuació dirigida a algun dels òrgans de govern municipal. Aquest podrà ser objecte de debat, però no de votació. La duració total de cada prec i el seu debat no podrà superar els cinc minuts.

Article 28. La pregunta ciutadana fora de sessió és qualsevol qüestió que es planteja als òrgans de govern municipal. Les preguntes es plantejaran de forma oral i es podran contestar de manera immediata, o bé postposar la contestació per a la finalització de la següent sessió. La duració total de cada pregunta i la seua contestació no podrà superar els cinc minuts.

Article 29. Sense perjudici del que s’estableix als articles anteriors, les entitats o
associacions que estiguen incloses en el Registre Municipal d’Associacions Veïnals i que vulguen intervenir davant el Ple en algun punt de l’ordre del dia, en la tramitació del qual hagen intervingut com a interessats, hauran de sol·licitar-ho per escrit al president o presidenta de la corporació, almenys 24 hores abans de la sessió. A l’escrit haurà de figurar-hi el nom de la persona que farà l’exposició i el punt o punts sobre els quals intervindrà

Descarregar el Reglament de participació ciutadana (PDF)