Consells de barri

Definició dels consells territorials.

Són òrgans de participació ciutadana de caràcter consultiu, dels quals es dota l’ajuntament de Vinaròs, per assessorar-se i rebre opinions i propostes de la ciutadania respecte al funcionament del barri o zona i del municipi en general, com instrument per a propiciar i fomentar la participació ciutadana. Els consells territorials tenen la finalitat de promoure i canalitzar una reflexió conjunta de les entitats i de la ciutadania entorn dels diferents temes que afecten la vida quotidiana del seu barri o territori, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics de la ciutat de Vinaròs.

Composició dels consells territorials.

 • Els consells territorials tindran una triple representació: política, d’entitats i de persones a títol individual.
 • Tots els consells seran presidits per un regidor o regidora delegats per l’alcalde/essa.
 • La incorporació com a membre del consell serà, en tot cas, voluntària.
 • Els veïns i veïnes del districte poden participar en els Consells Territorials, amb veu però sense vot.

Funcions dels Consells de barri.

En termes generals, les funcions bàsiques dels consells de barri són dues: d’una banda, permetre el diàleg entre l’Ajuntament, les entitats i els veïns sobre els diferents temes de la vida quotidiana del territori en concret de què es tracta, i de l’altra, prendre consciència de les problemàtiques generals del barri i de la ciutat evitant tenir visions limitades o corporatives de Vinaròs.

En concret, les funcions dels consells territorials seran les següents:

 • a) Recollir valoracions o propostes dels veïns i veïnes o de les entitats, relatives al funcionament dels serveis municipals o a les actuacions municipals en l’àmbit del consell: mobilitat de persones i vehicles, neteja viària, manteniment dels espais urbans, seguretat…
 • b) Recollir i traslladar les peticions dels veïns i veïnes o de les entitats a la corporació, peticions relatives a les necessitats del territori i dels seus habitants.
 • c) Informar preceptivament en els casos següents:
  • En temes transcendentals per a la planificació i gestió el territori de què es tracte  (ordenació urbanística, projectes d’equipaments,…)
  • En pressupostos anuals de la ciutat.
 • d) Proposar al govern municipal la inclusió en l’agenda política dels assumptes que considere convenients d’intervenir-hi.

Relació dels consells territorials.

Atenent criteris d’estructura urbana, representativitat i operativitat, es limita a quatre el nombre de les assemblees territorials que es creen a Vinaròs:

 • El consell territorial Centre: Comprèn tota la part de la ciutat situada entre el Riu Servol, al nord, i les Avingudes Febrer de la Torre, Pius XII i Joan XXIII, al sud.
 • El consell territorial de la Zona Nord: Comprèn tota la part de la ciutat situada entre els rius Servol i Sénia.
 • El consell territorial de la Zona Sud: Comprèn, tota la part de la ciutat situada al sud de les Avingudes Febrer de la Torre, Pius XII i Joan XXIII.
 • El consell territorial de la Zona Est: Comprèn tota la part de la ciutat situada al Est de la carretera nacional, tots els habitatges a la falda i al puig de l’Ermita.

Estàs interessat en formar part del Consell del teu Barri?

Posa’t en contacte i obtén més informació a participa@vinaros.es